Rädda Ulvaskogen!


En nära förestående avverkning hotar att göra den populära Ulvaskogen vid Visnaren i Åkers Styckebruk till ett kalhygge. Skogen uppfyller villkoren för skyddsformer för skog både när det gäller värdefull natur och höga sociala värden.

Skogen har nyligen inventerats av Naturskyddsföreningen och på bara några dagar hittade man mängder av fridlysta och rödlistade arter som t ex bombmurkla, knärot och spillkråka. Inventeringen fortgår allteftersom nya arter växer fram i värmen. I avverkningsanmälan till Skogsstyrelsen har markägaren inte uppgett några naturvärden över huvud taget, trots att man är skyldig att känna till om det finns hotade arter.
Avverkningsanmälan har överklagats av Naturskyddsföreningen och Mark – och miljödomstolen har utfärdat ett interimistiskt förbud mot avverkning som gäller till 27/5. Därefter är utgången oviss.

Vi vill att Strängnäs kommun snarast vidtar åtgärder för att skydda området i kommuninvånarnas intresse, alla vi som bor här idag och även för våra barns framtid!